วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ อดีตองคมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ
ในการนี้ด้วย
เวลา ๑๘.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๐ และรุ่นที่ ๗๑ จำนวน ๒๑๖ คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
และนางกรกันยา สุวรรณพานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการ
ประธานศาลฎีกา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ
ซีซั่น ๒ : มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีส์” โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
– นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายประพัฒน์
ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัล ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

/อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘
– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ออน
วิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ เมื่อปี ๒๕๖๐ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๐๙ คน ทั้งนี้ อำเภอแม่ออน เป็นแหล่งผลิตนมโคสำคัญของภาคเหนือ มีสหกรณ์โคนมในพื้นที่
โรงเรียนจึงนำมาจัดกิจกรรมร้านนม เพื่อเป็นอาหารเสริม และดำเนินการเพื่อเรียนรู้เป็นอาชีพโดยทำผ่านสหกรณ์
ร้านค้า เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และนักเรียนทุกชั้นเรียนได้เรียนรู้ ลงมือทำ อาทิ เลี้ยงสัตว์ และไก่ไข่ นอกจากนี้ โรงเรียนและเครือข่ายได้ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัว
ตามฤดูกาล เช่น มะนาว และเชียงดาว ส่วนสระน้ำ ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน จนปัจจุบันมีน้ำเพียงพอ
ตลอดปี
เวลา ๑๐.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ อำเภอแม่ออน ซึ่งทรงรับเป็น
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ เมื่อปี ๒๕๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๘๐ คน เน้นการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิตมีความรู้คู่คุณธรรม ส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นำผลผลิตจากพืชผักสวนครัวและไก่ไข่มาประกอบอาหารให้นักเรียนผ่านระบบสหกรณ์ โอกาสนี้
ทอดพระเนตรห้องสมุดของโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามช่วงอายุ ทำให้การเรียน
การสอนและการพัฒนาเด็กได้ผลเป็นอย่างดี
เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระดำเนิน
ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการรวบรวมและจัดแสดงพรรณพืช
ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อรับผิดชอบขึ้นในปี ๒๕๓๕ ในโอกาสปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทย ทั้งยังเป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และผลิต
นักพฤกษศาสตร์ระดับสูงของไทย ตลอดจนเป็นแหล่งปลูกฝัง กล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้รักและหวงแหนในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชและพรรณไม้ อันเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมสำคัญของประเทศ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ์ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่