วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ฯ เสร็จแล้ว
ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ณ ที่นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ข้าราชการและประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร
(พระแก้วมรกตน้อย) ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกราบ ศาสนาพุทธ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดมาติกา จบ
เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป ประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ ๒ จำนวน ๑๐ ไตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ ๓ จำนวน ๕ ไตร
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์
แถวที่ ๓ จำนวน ๕ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนา
พระปริตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ ๓๐ รูป เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

/ศาสนาอิสลาม…

 

– ๒ –

ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน ๓๐ คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร นายประสาน ศรีเจริญ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำกล่าวขอพร (กล่าวดูอาร์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นภาษาอาหรับ ศาสนาคริสต์
ผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน ๓๐ คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์
จำนวน ๓๐ คน สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์ จำนวน ๓๐ คน สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา
เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้นำศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาซิกข์ ๔ ศาสนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี
ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านทุ่งละคร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)
ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ ถึงยังอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔
(อาคาร ๑) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมณีรัตน
ปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) กราบราบ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ และนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ไปยังรถยนต์พระประเทียบ
นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ ขึ้นนั่งในรถยนต์พระประเทียบ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
เชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ให้ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เพื่ออัญเชิญออกจาก
พระที่นั่งอัมพรสถาน ผ่านประตูภูธรลีลาศ ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อรถยนต์พระประเทียบถึงพระลาน
พระราชวังดุสิต นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)
ส่งให้นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญขึ้นพระราชยาน นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
เข้าขบวนพระราชยานอัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) เข้าพลับพลาพิธี เมื่อขบวน
พระราชยานถึงพลับพลาพิธี นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร
(พระแก้วมรกตน้อย) ขึ้นประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชา เรียบร้อยแล้ว นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ กราบราบ
ที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)

/ที่โต๊ะหมู่บูชา…

 

– ๓ –

ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) กลับมาประดิษฐาน
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ ฝาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทรงเปิดโรงคัดบรรจุและโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม โดยโรงคัดบรรจุ เป็นโรงสำหรับคัดคุณภาพผลผลิต
เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ดอยคำ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๔๐ ตารางเมตร
ได้แรงบันดาลใจจากอาคารบ้านเรือนในชุมชน มีความเรียบง่ายสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นอาคารหลังคาโค้งคลุมพลาสติกแบบน็อกดาวน์ จำนวน ๑๔ หลัง พื้นที่ ๑๓ ไร่ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในโครงการ “ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้การผลิตสตรอว์เบอร์รี แบบ Smart Farmer โดยปี ๒๕๖๒ เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้ามาเรียนรู้ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รี ในระบบการควบคุมแสง อุณหภูมิ ความชื้น การให้น้ำ และการให้
ธาตุอาหารพืช โดยมีนักวิชาการโรงงานหลวง ฯ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คอยให้คำแนะนำ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งวิจัยปรับปรุงพัฒนาพืช
สายพันธุ์ท้องถิ่น และสายพันธุ์จากต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสมัยใหม่
เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการ
“สร้างโลกสีเขียว” กิจกรรมแกะ ล้าง เก็บ โดยให้ลูกค้านำกล่องยูเอชที ที่ผลิตเป็นสินค้าของดอยคำ มาแลกเป็น
ส่วนลด แล้วนำกลับมารีไซเคิล พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโรงงานหลวง ฯ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทรงติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ซึ่งทรงรับไว้
ในโครงการ ฯ เมื่อปี ๒๕๖๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๑๑๗ คน มีนักเรียนพิการซ้ำซ้อน และบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนร่วมด้วย โรงเรียน ฯ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เน้นเทคนิค
“แม่หยอดโมเดล” ในการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม, การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นักเรียนที่จบการศึกษา
ทุกคนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพ ในการนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานบ้านพักครูพระราชทาน การดำเนินกิจกรรมบ้านพักนักเรียน “แบบพึ่งตนเอง” 5 ด้าน เช่น การจัดสภาพแวดล้อม การดูแล
ความประพฤติ และการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยนักเรียนประจำหอพักยังคอยช่วยในโรงครัว ตลอดจนการดำเนินงานระบบน้ำพระราชทาน จากเดิมใช้น้ำระบบประปาภูเขา โดยกรมชลประทาน ยังจะได้ก่อสร้างฝาย
พร้อมระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำที่โรงเรียน และบ้านแม่ขุนหยอด รวมทั้ง ก่อสร้างระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ
ที่บ้านยอดไผ่ จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานเกี่ยวกับไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยภูเขา
เผ่าปกาเกอะญอ ในการทำไร่บนวิถีแห่งการอนุรักษ์ป่า เมื่อปี ๒๕๕๖ โรงเรียน ฯ จัดการเรียนการสอนให้

/สอดคล้อง…

 

– ๔ –

สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนกิจกรรมสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมเรื่องการรับซื้อ
ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อนำไปประกอบอาหาร ผ่านระบบสหกรณ์ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านขุนแม่หยอด เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร