วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “มิ่งปัญญา” ณ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๓.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “สุรสิริอักษร” ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรี และภริยา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส พร้อมด้วย คณะผู้แทน ข้าราชการ ทหาร ตารวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒” เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันวิ่ง การกุศล โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
– นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง นา คณะทางานมูลนิธิ ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ ๒ โดยเสด็จ พระกุศลตามพระอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ โอวาท นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะสมาคมนิสิตเก่า ฯ เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
/- นางนฤมล …
– ๒ –
– นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จากัด นา ผู้ชนะเลิศการประกวด ร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) และคณะกรรมการตัดสิน เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ภายใต้ชื่อโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสาน ตานานเพลง” ครั้งที่ ๑๗ ประจาปี ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๖๒ ประเภทชาย – หญิง – นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และภริยา เฝ้า กราบทูลลาในโอกาส พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง มีพื้นที่ดาเนินงาน ๕๓ ไร่ แบ่งเป็น โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน พื้นที่ ๒๐ ไร่ โครงการพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่สระน้า ๓ ไร่ โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาลงในสระน้า เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” พื้นที่ ๓ ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ โครงการเพาะเลี้ยงเป็ด เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พื้นที่ ๙ ไร่ ในโอกาสนี้ อธิบดี กรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็ดบางปะกง ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ และเครื่องส่องไข่แบบประยุกต์ จากนั้น ทอดพระเนตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการผลิตน้าส้มควันไม้
ในการนี้ ทรงพระดาเนินไปยังศาลาร่มจามจุรี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพระราชทานพระราชดารัสแก่ทหารพันธุ์ดีโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า จากนั้น ทอดพระเนตร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พื้นที่ ๑๘ ไร่ ปลูกผักปลอดภัย ๓๐ ชนิด และเห็ด ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้นาผักปลอดภัยไปจาหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือกาลังพลและประชาชน จากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ขยายผลสู่โรงเรียนต้นแบบและชุมชน โดยกองทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าไปขยายผล ที่โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อาเภอบ้านนา และโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ อาเภอองครักษ์ เพื่อปลูกผักสาหรับ ผลิตอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๘๐ โอกาสนี้ ทรงพระดาเนินไปยังแหล่งชุมชนตลาดสดโครงการทหารพันธุ์ดี ฯ โดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร