วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
ทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” และทรงเปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
กับห้องสมุด สุข กาย ใจ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชา
พระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เวลา ๑๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล
พระอินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดถวายพรพระ จบแล้ว ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ ตามลำดับ เสร็จแล้ว เสด็จออก ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพระบรมวงศานุวงศ์ เสร็จแล้ว
เสด็จเข้าห้องพิธี ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วประเคนแด่พระประธานสงฆ์ จบแล้ว ทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น เสด็จไปยังหอพระ ทรงวางพวงมาลัยที่หน้า
พระพุทธบงกชปิยะบริบาล ต่อจากนั้น
เสด็จไปยังท่าน้ำหน้าพระตำหนัก จักรีบงกช พระราชทานพระวโรกาสให้ อธิบดีกรมประมง
และคณะ เฝ้า ถวายพระพรและถวายพันธุ์ปลา จากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๙ ชนิด แล้วเสด็จไปยังบริเวณหน้าพระตำหนัก จักรีบงกช ทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่
เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๑” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

/ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา
วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร