วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
ไปจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค บรรจุในถุงพระราชทาน พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และพระราชทานช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ สำหรับพระราชทานให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปทรงเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่ม ปตท.
กับทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม ปตท. กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเกษตรนวัต จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ แปลงป่านิเวศ ความก้าวหน้าของการวางท่อส่งน้ำดิบ การจัด Solar Floating ใช้กับระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร การปรับปรุงดินและการปลูกหญ้าแฝก นวัตกรรมหมวกยาง ปุ๋ยไม่กลับกอง ความก้าวหน้าของหลักสูตรเกษตรนวัต
แปลงไม้ผล โครงการวังจันทร์รวมรักษ์ปลูกผักแบ่งปัน และความก้าวหน้าของการสนับสนุนสัตว์พระราชทาน
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารฟังบรรยายและเรียนรู้ ทรงเป็นประธานการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต บริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด
และกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ฯ และต่อยอดศักยภาพในด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดการเรียนการสอน
ด้านเกษตรกรรมที่นำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เกษตรกรและผู้สนใจ

/ในตอนบ่าย …

– ๒ –

ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน ฯ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต และทอดพระเนตรฐานการเรียนรู้เกษตรนวัต
จำนวน ๕ ฐาน อาทิ ฐานเรียนรู้โรงอบอเนกประสงค์พาราโบล่าโดม ฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง
ฐานเรียนรู้สวนมะนาว ฐานเรียนรู้เตาน้ำส้มควันไม้ ฐานเรียนรู้ผักยกแคร่ สำหรับสาขาวิชาเกษตรนวัต
เป็นหลักสูตรที่สร้างนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยเน้นการปฏิบัตินำทฤษฎี สนองพระราชดำริ ฯ ในการ
ส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านอาชีพให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนายไพศาล บุตรน้ำเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านคลองไผ่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สมาชิกโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาให้ความรู้ สร้างทักษะ
ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน และชุมชนของเกษตรกร
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑ ครัวเรือน โดยทำการเพาะปลูกยางพารา ไม้ผล พืชผสมผสาน
พืชผักสวนครัว และเลี้ยงไก่ไข่ ผลผลิตที่ได้จะนำมาบริโภคภายในครัวเรือน และนำมาจำหน่ายเป็นอาชีพ
มีการขยายผลถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้สนใจและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววังจันทร์วัลเลย์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร