วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา
ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ แล้วจึงไถดะ ไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน ๗ สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค เสร็จแล้ว นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงผ้านุ่งของพระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง
พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์
และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ต่อจากนั้น นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นำ ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล จากนั้น พระยาแรกนายาตราขบวนพร้อมด้วยเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงพลับพลาหน้าพระที่นั่ง
พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตร
พระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น
เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม
แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน เมื่อพระยาแรกนาประกอบพิธีเสร็จแล้ว
พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
/ เวลา …

– ๒ –

เวลา ๑๐.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการ
ส่วนพระองค์ ฯ ทรงเปิดอาคารโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา (หลังใหม่) และอาคารโรงโคนม สวนจิตรลดา
(หลังใหม่) ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ประจำสำนักพระราชวัง
พิเศษ ระดับ ๑๐ ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นำ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามที่ได้รายงานให้ทราบ ถึงความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างและโรงโคนมแห่งใหม่ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมทั้งความก้าวหน้าของกิจการโคนมในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ทั่วประเทศ คงจะทำให้ทุกคนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลจากการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน การร่วมมือกันนี้ เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกษตรกรรม
ซึ่งประกอบด้วยงานหลายส่วนหลายด้าน เกี่ยวพันกันหลายขั้นตอน จึงขอให้ทุกคนพยายามสร้างเสริมความร่วมมือ
ที่มีอยู่ ให้ยิ่งเหนียวแน่นมั่นคง และแผ่ขยายออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น ก็ใช้โอกาสอันดีที่ได้มาพบปะวิสาสะกันครั้งนี้ ทำความรู้จักคุ้นเคยกันไว้ให้มาก เพื่อจะได้ร่วมมือส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ในวันข้างหน้า
กิจการที่ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ จะได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นำมาซึ่งความเจริญมั่นคง
ทั้งของแต่ละคนและครอบครัว ทั้งของกลุ่มและสหกรณ์ ตลอดถึงสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรและครูบัญชีดีเด่น ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา (หลังใหม่) และอาคารโรงโคนม
สวนจิตรลดา (หลังใหม่) จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการ “สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” และนิทรรศการ “เจริญตามรอยพระราชปณิธาน
สืบสานงานข้าวของพ่อ”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัล
แก่ผู้ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี ๒๕๖๑ และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

/ – ศาสตราจารย์ …

– ๓ –

– ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้
๑. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร
๒. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร
๓. รองศาสตราจารย์บัณฑิต ถิ่นคำรพ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการ
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ
๕. นายแพทย์อุทัย จินดาพล นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชน
๖. นายพัฒนา พรมเผ่า นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชน
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัล ฯ ร่วมเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทด้วย
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา