วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้มีส่วนอย่างสาคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกาลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้ บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกาลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงควรภาคภูมิใจในคุณค่าและความสาคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกาลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา ความสามารถในการนาความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม ถ้าแต่ละคนปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะนามาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตน แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ
เวลา ๑๕.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้สมัครใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว เชื่อว่าแต่ละคน ย่อมเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง ว่าเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสาเร็จ ในวันรับปริญญานี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่แต่ละคนจะได้คิดพิจารณาถึงการพัฒนาตนเองอีกขั้นหนึ่ง เพื่อความสาเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่อไปภายหน้า การพัฒนาตนเองดังกล่าวนั้น ทาได้หลายทาง ทางหนึ่ง คือด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ทันการณ์ ทันงาน ทันโลก และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทางหนึ่ง คือด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทางหนึ่ง คือด้วยการสร้างสมอบรมคุณธรรม
/ ความสุจริต …
-๒-
ความสุจริต เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญารู้คิดที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง หากบัณฑิตจะได้นาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตลอดถึงส่วนรวม และประเทศชาติอย่างยิ่ง
เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเกษรศีลคุณ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๒.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมากร สุนทรภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าบ้านเพิ่ม อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรากร สุนทรญาณวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดอุดมมงคลวนาราม อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี