วันพุธ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร