วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตารวจ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ชุณหะวัน โรงเรียนนายร้อยตารวจ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อยตารวจ นัยว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตารวจที่ดี หน้าที่ของตารวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัย ในการใช้ชีวิตประจาวันด้วย เพราะฉะนั้น ตารวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจ ของประชาชน ถ้าตารวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอด ก็น่าจะมั่นใจได้ว่า จะประสบความสาเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตารวจที่จะสามารถอานวยความผาสุกสงบ และความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้
เวลา ๐๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายกาลังจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน และดาเนินชีวิต ในสังคม คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือทางานร่วมกัน ก็อาจจะมีความคิดความเห็น
ที่สอดคล้องต้องกันบ้าง ขัดแย้งสวนทางกันบ้าง อยู่เป็นปรกติ การจะดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้ได้โดยราบรื่น แต่ละคนแต่ละฝ่ายจึงต้องรู้จักพูดคุยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล ข้อนี้ หมายความว่า ไม่ว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ตาม จะต้องตั้งอยู่บนเหตุผลความเป็นจริง แล้วนาเหตุผลทั้งนั้น มาพิจารณาร่วมกันด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ใช่นาเหตุผลมาเอาชนะคะคานกัน หรือนามาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้ทาตามความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่ง จึงขอให้บัณฑิตทาความเข้าใจเรื่องเหตุผลดังที่กล่าวนี้ให้ทราบชัด แล้วนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บังเกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน
เวลา ๑๔.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/ ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตต่างสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว ต่อไปก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงานในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว การที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้แท้จริงนั้น ต้องประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่สาคัญ ก็คือความรับผิดชอบ ทั้งรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อตนเองจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความสานึกโดยตระหนักว่า บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาตนเองให้ดี และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งระมัดระวังไม่ให้ตกไปในทางชั่วทางเสื่อม ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยความสานึกตระหนักว่า แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม ต่างก็มีหน้าที่ดูแลรักษาและพัฒนาส่วนรวมให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเช่นเดียวกัน คนเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อาจวัดได้จากความสานึกรับผิดชอบดังกล่าวนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรประพฤติตนปฏิบัติงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมเสมอ แต่ละคน จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แท้ ผู้สามารถเป็นหลักอันมั่นคง ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง
ได้สืบไป
เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ อาเภอปาย หอประชุมที่ว่าการอาเภอขุนยวม และหอประชุมที่ว่าการอาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๑.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ่อเกลือ และหอประชุมที่ว่าการอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
เวลา ๑๑.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอปง และหอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมด้วยคณะทางานสานักงาน กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ เซนติเมตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร