วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน ใคร่จะฝากข้อคิดอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้พิจารณา การทำงานใด ๆ นั้น บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นที่รู้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติ
และต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างกว่างานที่ทำจะสำเร็จผล ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ครั้งหนึ่งว่า “คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” บัณฑิตจึงควรพิจารณา
ให้เห็นจริงว่า คนเราเมื่อได้ตั้งใจทำงานด้วยความพากเพียรเสียสละ โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้ว
ก็คงไม่น่าวิตกอันใดว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เห็น เพราะผลสำเร็จสมบูรณ์ของงานที่ทำ และประโยชน์ที่บังเกิดขึ้น
จากงานนั้น ย่อมเป็นประจักษ์พยานแห่งความรู้ความสามารถ คุณธรรมความดี ตลอดจนคุณค่าและความสำคัญของแต่ละคนอย่างชัดเจนหนักแน่น ทั้งจะสร้างเสริมเพิ่มพูนเป็นกำลังอันกล้าแข็ง ในการสร้างสรรค์ความดี
ความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมสืบไป
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมหอศิลป์
พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวจรวย พรหมพิชัย
ท.ม.,ต.ช.,ว.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

/เวลา ๐๙.๓๐ น. …
– ๒ –

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา “วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก
ครั้งที่ ๑” ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง กองบิน ๒๓ ทรงพระดำเนิน
เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งราษฎรในวันนี้ มาจาก ๒๐ อำเภอ
ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อสายที่หลากหลาย อาทิ ชาวไทยเชื้อสายจีน
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จากอำเภอเมืองอุดรธานี รวมถึงชาวไทยจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ชาวภูไทและไทญ้อ
จากอำเภอศรีธาตุ ชาวภูไทและชาวภูลาว จากอำเภอวังสามหมอ ชาวไทยพวน จากอำเภอบ้านผือ ต่างสวมใส่
ด้วยเครื่องแต่งกายประจำกลุ่มชาติพันธุ์ที่งดงามแตกต่างกัน แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมา
และราษฎรที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีแสด ซึ่งเป็นสีของดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี
มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด กับพระราชทานลายพระราชหัตถ์
บนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ เมื่อทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึง
เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาถือเป็นมิ่งขวัญรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ
หน่วยแพทย์ในพื้นที่ให้บริการดูแลราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอย่างดี ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เมื่อเวลา ๒๒.๑๐ น.