วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุและสามเณร
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับ
การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า
พาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตร
และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์ รูปที่ ๓ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไป
ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐิน
แด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก
เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
เวลา ๑๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

/ในโอกาสนี้…

 

– ๒ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตร
และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์ รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครอง
ผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์
ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของ
ผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วเสด็จออกจากชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต (พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๒) ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงวางพุ่มดอกไม้
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากลานหน้าพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๖.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และวัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓

/ในโอกาสนี้…

 

 

– ๓ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
การที่บัณฑิตจะสร้างความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยพื้นฐานทางความรู้และความสามารถที่สำคัญ
๔ ประการ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจที่ดี ทุกคนจึงควรเสริมสร้างพื้นฐานทั้งสองส่วนนี้ ให้หนักแน่นมั่นคง
ยิ่ง ๆ ขึ้นอยู่เสมอ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคน เกี่ยวกับคุณธรรมประการหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานทางจิตใจ
ที่สำคัญสำหรับทุกคน คือความตั้งใจจริง ความตั้งใจจริงนั้น หมายถึง ความมีใจจดจ่อมุ่งมั่น ที่จะประพฤติปฏิบัติการต่าง ๆ จนสำเร็จผลที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ ความตั้งใจจริงจึงเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริม
ให้บุคคลมีความอุตสาหะอดทน ทั้งในการปฏิบัติกิจการงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา จนกิจที่ทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทุก ๆ อย่าง อันจะเป็นพื้นฐาน
ของการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานต่อไป จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเร่งฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง และประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริง ให้เป็นปรกตินิสัย