วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้
๑. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)
๒. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)
๓. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า)
๔. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)
๕. สาขาวรรณศิลป์ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร
๖. สาขาวรรณศิลป์ นายเสน่ห์ สังข์สุข
๗. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)
๘. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)
๙. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
๑๐. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)
๑๑. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ – ละครโทรทัศน์)
๑๒. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร นางเอก ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) (ภาพยนตร์)
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นางสาวบุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาธรณีวิทยา (Geology)
ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา (University of California, Los Angeles)
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร