วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม และหอประชุมวิทยาลัย
การอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปทรงเปิดอาคารพิทย์สิริ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อาคารพิทย์สิริเป็นหอประชุมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จ สามารถขยายผลเป็นแบบอย่าง
การดำเนินงานสนองพระราชดำริให้ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียงได้เรียนรู้ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ได้ติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดให้เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ปัจจุบันสามารถใช้น้ำได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายถาวรทดแทนฝายเก่าที่ชำรุด
พร้อมระบบท่อส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
เช่น ช่างตัดผม และช่างเสริมสวย งานสกรีนเสื้อ การแปรรูปอาหาร การทำโคมไฟฉลุ การประดิษฐ์
ไม้แขวนเสื้อจากต้นไมยราบยักษ์ และงานจักสาน ซึ่งจะจัดจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ร้านค้าชุมชน
และร้านภูฟ้า ต่อจากนั้น ทรงรับฟังกราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างและผลการดำเนินงาน
ของสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒
ได้แก่ สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ และสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียน ตชด. ๑๐๐ ปี บ้านสะไล ในปีที่ผ่านมา ได้ทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด สร้างวินัยเชิงบวกให้ผู้ปกครองพบว่า เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ในอนาคตจะขยายผลจัดทำเป็นแผนบูรณาการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาทั้งจังหวัด จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ปัจจุบันมีพระราชดำริ
ให้สำนักงาน กปร. เข้าไปพัฒนา เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา และหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร
ในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีสุขอนามัยและการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้สำรวจและติดตาม
ผลการดำเนินงานของเกษตรกรและขยายผลการพัฒนาพบว่า หลังจากมีโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในการนี้ มีพระราชดำริให้ดูแลหมู่บ้านที่อยู่ในแถบภูเขาสูงเป็นพิเศษ
ส่งเสริมให้ปลูกพืชที่เหมาะสม และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้น ทอดพระเนตร
/กิจกรรม…..

– ๒ –

กิจกรรมของโรงเรียน อาทิ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องพยาบาล และสหกรณ์ โรงเรียนบ่อเกลือ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๘๘ คน สามารถส่งเสริม
ความรู้ให้เยาวชนเป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็นอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูกเอาเปรียบ
เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง เป็นกำลังสำคัญของชุมชน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน “อินทรีอาสา” (บ้านห้วยปุ้ม)
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเปิดการเรียน
การสอนเมื่อปี ๒๕๖๑ มีนักเรียน ๔๓ คน ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาไทย
เนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาม้งในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนจึงต้องปรับให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเพื่อให้
เข้าใจการเรียนทุกวิชา ซึ่งจะทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น แม้ว่าเพิ่งเปิดการเรียนการสอน แต่ศูนย์การเรียน
แห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการตามพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
จัดกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และให้ผู้ปกครองเข้ามาเรียนรู้การถนอมอาหาร
และประกอบอาหารที่ถูกหลักอนามัย สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียน
ตั้งอยู่บนเนินเขา มีสภาพเป็นดินปนหิน จึงแก้ปัญหาด้วยการหาดินจากพื้นที่อื่นมาปรับปรุง ผสมปุ๋ยหมัก
มูลสัตว์ และเปลือกข้าวโพด เพื่อทำแปลงปลูกพืชบนเนินข้างโรงเรียน ทำให้มีผลผลิตเจริญงอกงาม
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจ
รักษาราษฎรพบว่า ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเหงือกและฟัน และทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน