วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑
สำนักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสังขละบุรี
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลสังขละบุรี เสด็จเข้าห้องประชุมรันตี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไตเทียม พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยชาย – หญิง และทรงเยี่ยมคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ โรงพยาบาลสังขละบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนให้บริการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน และสาธารณสุขชุมชนในอำเภอสังขละบุรี จำนวน ๗ แห่ง และทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
ด้านการรักษาพยาบาล รับ – ส่งต่อผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
เงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยยากไร้ กับพระราชทานรถสำหรับให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ที่รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ กับทรงเยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ด้วย ต่อจากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เดิมคือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๘๒ คน โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน
ทั้งการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ และติดตาม
เรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเอกชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรงเรียน ฯ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนและนักเรียน
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ ในการนี้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกหน่วยให้บริการด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ต่าง ๆ ครบ ๙๙๙ ครั้ง สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร