วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรเสือ ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ อาเภอธารโต และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ อาเภอธารโต จังหวัดยะลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน ฯ ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดาริ สถานการณ์น้าอุปโภคบริโภคในโรงเรียน และผลการดาเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง จากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานกิจกรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดาริ และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site อย่างเต็มรูปแบบ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด โดยส่งเสริมให้นักเรียนนาความรู้ ในแต่ละวิชามาผสมผสาน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์ และหนังสือจากห้องสมุด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น การจัดเตรียมห้องสมุดสาหรับการเรียนรู้ และการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคา เพื่อให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนานักเรียนให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน ฯ อาทิ การแปรรูปและการถนอมอาหาร และการทาข้าวเกรียบฟักทอง กิจกรรม ฝึกวิชาชีพช่างตัดผม และกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การส่งเสริมให้ปลูกผักกินใบ การปลูกไม้ผล การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค และขยายผลไปยังชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทรงให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างสุขอนามัย ด้วยการจัดการภาวะโภชนาการแก่นักเรียน รวมทั้งการดูแลด้านทันตสุขภาพ ด้วยการสร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้มีสุขภาพ และพัฒนาการที่ดี ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
/ครั้นเสด็จพระราชดาเนิน …
– ๒ –
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน ฯ ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดาริ สถานการณ์น้าอุปโภคบริโภคในโรงเรียน และผลการดาเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง โดยโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ อาเภอยะหา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ และวันนี้ ครบ ๕๐ ปี ในการเปิดทาการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มทุกปี จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน เรื่องการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ซึ่งในชั้นเด็กเล็กจะสื่อสารด้วยภาษายาวี จึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ฯ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสร้างรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูในครอบครัว ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพทาผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม และสร้างทักษะอาชีพแก่ชุมชน อาทิ การนาผ้าขนหนูประดิษฐ์เป็นขันหมาก การทากล้วยหินฉาบ ข้าวเกรียบมะละกอ และกาละแมหน่อไม้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน ฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โดยโรงเรียน ฯ เป็นต้นแบบการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทาให้มีผลผลิตเนื้อสัตว์ พืชผัก และไม้ผลเพียงพอต่อการบริโภค และขยายผลไปยังชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบลปะแต เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส