วันพุธ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “นันทปัญญาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๒ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ ฯ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดและไก่ คอกหมูป่า พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ปลูกผักเพื่อสุขภาพ ปลูกผักปลอดภัย ปลูกไผ่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภค ด้านการทาเกษตร เน้นใช้ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี มีแหล่งน้าตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้าห้วยทรายขาวตามพระราชดาริ เพียงพอสาหรับใช้อุปโภคตลอดทั้งปี ด้านการผลิตลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดา ไก่กระดูกดาพระราชทาน ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว สามารถผลิตลูกไก่แจกให้ประชาชนได้ และเร่งขยายพันธุ์ดีให้มีเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตไข่ไก่สด เป็นไข่ไก่พันธุ์ซุปเปอร์ไฮไลน์ ผลิตได้ปีละมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ฟอง โดยปลายปีนี้จะนาไก่พันธุ์รุ่นใหม่มาเลี้ยงทดแทนไก่พันธุ์ที่หมดอายุ ด้านการผลิตผักเชียงดา มีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานผักเชียงดา พบว่าปริมาณน้าตาลในเลือดลดลง ด้านการฝึกอบรมทหารพันธุ์ดีต้นแบบ มีการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน สู่ชุมชน การฝึกอบรมทหารพันธุ์ดีก่อนปลดประจาการ ออกไปสร้างเครือข่ายทหารพันธุ์ดีต้นแบบตามชุมชนต่าง ๆ ให้ความรู้ทั้งด้านเกษตร ปศุสัตว์ และซ่อมบารุงเครื่องยนต์ รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปา ด้านการเพาะพันธุ์หมูป่า หมูเหมยซาน และหมูคุโรบุตะลูกผสม สามารถผลิตลูกหมูได้ และในอนาคตจะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมที่มี ความแข็งแรง ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีแปลงปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ๑ พริกขี้หนูลับแล และมะเขือเปราะเจ้าพระยา ด้านการผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ผลิตไข่เป็ด ได้ปีละ ๒๘๐,๐๐๐ ฟอง นอกจากนี้ ยังมีลูกเป็ดพระราชทานแจกให้ประชาชนนาไปเพาะเลี้ยงด้วย ในการนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสาหรับทหารพันธุ์ดีต้นแบบที่จะปลดประจาการ และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทางานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับ ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน