วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และหอประชุมวัดพระเนตร อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย