วันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
– ว่างพระราชกิจ –