วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ ประธานคณะกรรมการอานวยการสถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นา คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ ผู้บริหาร สถาบัน ฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธสิริวิชชาธร” และกราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน ฯ
– นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นา คณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางนงนวล จิรเศรษฐสิริ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานร้านกองทัพเรือ นา คณะกรรมการอานวยการร้านกาชาดกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารร้านกาชาดสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ จากร้านกาชาดกองทัพเรือ และร้านกาชาดสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นา คณะกรรมการ ร้านกาชาด กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน งานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นา คณะผู้บริหาร บริษัท เอไอเอ จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ฯ
– นายพิพัฒน์ ขันทอง รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
นา คณะกรรมการร้านกาชาด บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายคูปองชิงรางวัลในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ และบริษัท ฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายยรรยง คุโรวาท ประธานชมรมน้องใหม่จุฬา ฯ รุ่นปี ๒๕๐๐ นา คณะกรรมการชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานแสดงดนตรี “รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/นางกรแก้ว …
– ๒ –
– นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นา คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก การออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางพรรณพิมล วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซลฮอสพิแทลลิที โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นา คณะผู้บริหารโรงแรม ฯ และกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจาหน่ายภาพในงานนิทรรศการ “ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นางสาวจิตติมาศ เกตุวรวิทย์ หุ้นส่วนเจ้าของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ นา คณะผู้บริหารโรงแรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายคัพเค้ก เนื่องในโอกาสครบ ๓๐ ปี ของโรงแรม ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา นา คณะกรรมการจัดงาน และที่ปรึกษาการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เอซีเอสเอ กอล์ฟ ๒๐๑๙” (ACSA GOLF 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายณภัทรชานน สมคะเน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพเขียนพู่กันจีน ชื่อภาพ “พุทธะ” ในโอกาสนี้ นายช่วงระวี กรรณสูต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนายทวีรัตน์ ทองมาก ช่างแกะรูปหนังตะลุง บ้านจังหูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานการแกะสลักรูปหนังตะลุง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
– จ่าเอก ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และรับพระราชทานพระราชดาริ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
เวลา ๐๙.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวเรวดี
สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปละคร วิทยาลัยนาฏศิลป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายสตมงคล ซึ่งได้รับมอบจากพระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
อนุสรณ์ชาตกาล ๑๐๐ ปี คุณครูอาคม สายาคม และเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี “วชิราวุธวิทยาลัย – ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย” ครั้งที่ ๒๗ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
/เวลา ๐๗.๔๐ น. …
– ๓ –
เวลา ๐๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมค่ายจุฬาภรณ์ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมค่ายอิงคยุทธบริหาร อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ลานกิจกรรม ค่ายสิรินธร อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมกองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา