วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม – บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ ๖/๑๐๔๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การเขียนประโยค ทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม ฯ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผมชาย การทำหน้ากากผ้า และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม – บุญพริ้ง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ๑ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๖/๑๐๔๒
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่อง การบอกทิศทาง ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม รวมถึงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน และการทำคุกกี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ การเย็บ ปะ ชุนผ้า และการประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มะเร็งวิทยา” (Oncology) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์