วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาในสาขาวิชาต่าง ๆ ย่อมมีความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน การรู้จักตนเองตามเป็นจริงว่า ตนมีความรู้ ความสามารถ
และความถนัดในด้านใด มากน้อยเพียงใดนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คนเราสามารถนำศักยภาพ
ที่มีอยู่ ไปใช้ได้ถูกตรงกับงานหรือกิจการต่าง ๆ ที่ทำ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ
จัดเจน ที่ยิ่งสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น เป็นประโยชน์ต่องานยิ่ง ๆ ขึ้นไป การรู้จักตนเองดังที่กล่าว
เป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงอย่างแท้จริงได้
บัณฑิตทุกคนจึงควรพิจารณาให้รู้จักตนเองตามเป็นจริง จะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน แก่สังคม
และแก่ประเทศชาติได้สืบไป
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก
ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
ในโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๓ โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน ๑ คู่ เพื่อแสดงถึงมิตรภาพ
และความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เป็นแพะขนาดเล็ก มีจุดเด่น คือ เจริญเติบโตเร็ว ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนัง โอกาสนี้ พระราชทานแนวพระราชดำริในการเลี้ยงแพะ คือ ให้รักษาสายพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล ให้คงลักษณะประจำพันธุ์ และให้ผลิตแพะลูกผสมที่แข็งแรงใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งเนื้อและน้ำนม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านสันทางหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทรงนำคณะทูตานุทูตและ
กงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมการดำเนินงานปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ปลูกผักด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และจำหน่าย

/ ให้กับศูนย์พัฒนา …

-๒-

ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อสร้างรายได้ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรัก
ปลูกผักกินเอง ของนางแว่น กันธิพร้าว ซึ่งปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายและแบ่งให้
เพื่อนบ้าน แล้วพัฒนามาปลูกเพื่อส่งจำหน่าย เป็นรายได้หมุนเวียนแก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จากนั้น
ทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอแม่จัน ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตร
ผลงานของกลุ่มอาชีพ วิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวยอง ที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์
ไทลื้อ อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีความเชื่อถือและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มารวมกลุ่มกันทำงานหัตถกรรม และ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ครอบครัวหลังจากการทำนา ทำไร่ อนุรักษ์วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยอง
เวลา ๑๑.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระราชดำริให้
มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ในวาระครบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลงพืชผัก และติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ ได้แก่ ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของชุมชน การปลูกผักด้วยเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากต่างประเทศ เป็นต้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ทอดพระเนตรโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงรายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ ได้กว่า ๖๒๐ ตัน พระราชทานแก่เกษตรกร และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมีสมาชิก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านสันหลวงใต้ และบ้านสันบุญเรือง โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจแก่กลุ่มสมาชิก ฯ ที่ช่วยกันผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและข้าวมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อจะได้
มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ถ้าลำบากก็ขอให้อดทน ไม่ท้อแท้ เพื่อความมั่นคงของชุมชนและประเทศชาติ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ทอดพระเนตรงานวิจัยการพัฒนา
พันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัย โอกาสนี้ ทรงฟังรายงานการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์การผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ค่ายเอกาทศรถ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนกองทัพบก เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรทหารพันธุ์ดี รุ่นที่ ๒๕ ถึงรุ่นที่ ๔๕ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับกองทัพบกจัดทำหลักสูตรทหารพันธุ์ดี เพื่อให้นายทหาร นายสิบ และพลทหาร
กองประจำการ ที่สนใจได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักปลอดภัย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านจันกะผัก ทอดพระเนตรระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลพืชพันธุ์ไม้ แบ่งเป็น ๕ หมวด คือ ไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับ ผัก พืชสมุนไพร และอื่น ๆ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ
ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย และทรงประกอบอาหาร
กระทงทองน้ำมันเมล็ดชา เมนูน้ำมันเมล็ดชาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จ
พระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย