วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๒ ผลการดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ระยะที่ ๒
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลรายงานการเริ่มดาเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๒ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สาหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่าย และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สาหรับใช้ในเรือนจา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวน ๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท แบ่งเป็นสาหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย จานวน ๑๐๒,๖๙๑,๔๐๐ บาท และสาหรับเรือนจา จานวน ๑๕,๘๕๕,๘๐๐ บาท ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อาเภอนั้น ๆ
เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บัญชาการเรือนจา ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ข่าย พยาบาลประจาเรือนจา และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจาของเรือนจา อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจาอาเภอเบตง จังหวัดยะลา เรือนจาอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และเรือนจาอาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเรือนจา ๔ แห่ง จากทั้งหมด ๑๙ แห่งของเรือนจา เป้าหมายในการดาเนินงานระยะที่ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๒ ผลการดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ระยะที่ ๒ ทั้งนี้ การดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๑ สามารถช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจาทั่วประเทศ ๑๔๓ แห่ง ให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนโครงการ ฯ ระยะที่ ๒ จะดาเนินการในเรือนจาอาเภอ จานวน ๑๙ แห่ง ซึ่งเป็นเรือนจาขนาดเล็ก อยู่ห่างไกล
/ติดชายแดน …
– ๒ –
ติดชายแดน เรือนจาบางแห่งมีอายุการใช้งานมานาน โดยนอกจากจะเน้นการดาเนินงานเช่นเดิมตามระยะที่ ๑ แล้ว ยังเพิ่มในมิติของการบริหารจัดการโรคติดต่อ โดยเฉพาะการกักโรค การส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจา และอนามัยสิ่งแวดล้อม การบาบัดน้าเสีย การกาจัดขยะ และโภชนาการ ซึ่งระหว่างการดาเนินงานระยะที่ ๑ ได้พบปัญหาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินการเพิ่มเติมระยะที่ ๒ ซึ่งเรือนจาทั่วประเทศ ๑๔๓ แห่ง จะน้อมนาไปดาเนินการ โดยแนวพระราชดาริดังกล่าวยังสอดรับกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง การที่พบว่า ผู้ต้องขังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs จานวนมาก ดังนั้น โภชนาการจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดาเนินการในโครงการ “เรือนจาอาหารปลอดภัยต้นแบบ” ต่อไป
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยาก ในการดาเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพแก่ประชาชนเป็นจานวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย และได้พระราชทานพระบรมราโชบาย ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมาโดยตลอด โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และพระราชทานพระราชดาริว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จึงได้พระราชทานแนวพระราชดาริการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดาเนินงานของโครงการ ฯ เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ ข้อกาหนดแมนเดลา และข้อกาหนดกรุงเทพ ฯ ที่เป็นข้อกาหนดของสหประชาชาติ
การดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๑ ได้เริ่มดาเนินการในทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเรือนจากลาง หรือทัณฑสถานซึ่งเป็นเรือนจาขนาดใหญ่ รวม ๒๕ แห่ง โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สาหรับจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวน ๑๙๐,๐๗๒,๘๖๓ บาท การดาเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างดี ส่งผลให้เรือนจาทั่วประเทศ ที่เหลือ ๑๑๘ แห่ง ดาเนินการตามแนวทางของโครงการ ฯ ในทุกมิติ และสาหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทหาร ตารวจ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานต่างเข้ามาสนับสนุน การตรวจรักษาในเรือนจาอย่างเต็มที่ ทาให้เกิดผลในเชิงคุณภาพที่ชัดเจน คือ อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังลดลง อัตราการนาผู้ต้องขังไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกลดลง รวมทั้งในปีที่ผ่านมาที่มีการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้เรือนจาทั่วประเทศ สามารถจัดให้มีห้องแรกรับ และห้องแยกโรคอย่างถาวร สาหรับรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้
/การดาเนินงาน …
– ๓ –
การดาเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ จึงสะท้อนถึงน้าพระราชหฤทัย และพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสาคัญในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกรให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า การดาเนินงานด้านการเกษตร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม โดยเริ่มจากแปลงวนเกษตร เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ และต่อยอดมายังการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีทั้งไม้ป่า ไม้ผล และพืชสมุนไพร และทรงติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ฯ ได้แก่ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลผลิตทางการเกษตรพื้นที่ส่วนขยายส่วนที่ ๒ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรโปร่งฟ้า การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าการดาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเรื่องของสถานการณ์น้า แหล่งน้า และการบริหารจัดการน้าภายใน โครงการ ฯ การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรน้าจากแหล่งต้นน้าตามธรรมชาติทางทิศเหนือของโครงการ ฯ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ และการใช้วัตถุดิบจากการดาเนินงานโครงการ ฯ ในกิจกรรมแปรรูปข้าวห่อใบบัว โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้ดาเนินการศึกษาทดลองรูปแบบเกษตรยั่งยืน เพื่อศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสม สาหรับสภาพพื้นที่โครงการ ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เรียบง่ายและประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสามารถดาเนินงานปลูกข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรในรูปแบบผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิต ที่จะเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปจากผลการดาเนินงาน ทาให้การพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง ดินเลว อับฝน กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เวลา ๑๒.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปผลดาเนินงานของโครงการ ฯ ในรอบ ๓๐ ปี รวมถึงผลการดาเนินงานวิจัยในพื้นที่ โครงการ ฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ป่าชายเลน ระบบระบายน้าเสียในเมือง การรวบรวมน้าเสียประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสียและการปรับปรุงของระบบบ่อผึ่ง แปลงพืชบาบัดน้าเสีย การวิจัยพืชบาบัดน้าเสีย และกระถางสาเร็จรูปจากปุ๋ยหมักขยะและถังหมักขยะสาเร็จรูป
/สาหรับ …
– ๔ –
สาหรับบ้านเรือน จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัยป่าชายเลน และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนความก้าวหน้าการดาเนินงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมตัวอย่างน้า ดิน และพืช เพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างทางกายภาพ และเคมี การทางานของแพลงก์ตอนระบบบ่อบาบัดน้าเสีย และแนวทางการดาเนินงานโครงการ ฯ ในอนาคต
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบล แหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดาริให้มูลนิธิชัยพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) และกรมชลประทาน ร่วมกันศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้าเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธี ทางธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี ณ วัดบุญญาวาส อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี