วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๔๑  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ

เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๒๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้

คณะผู้สนับสนุนกิจการ และผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ฯ

ต่อจากนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา  ๒๓.๔๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจาก

การเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร