วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ”
ณ ห้องประชุมเทพธารินทร์ แกรนด์ฮอล์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน
พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๒ ณ ศาลาร้อยปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หมวดเฉพาะกิจ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๐๒๑ อำเภอสายบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปิยาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จังหวัดสุโขทัย ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
ครั้นเสด็จถึงอาคารวรรณกลาง ฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ประธานกรรมการ พอ.สว.
ประจำจังหวัดสุโขทัย เฝ้า กราบทูลรายงาน จากนั้น เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จังหวัดสุโขทัย (พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย) ที่โปรดให้ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ และระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมออกตรวจด้วย โดยมีผู้มาขอรับ
การตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย จำนวน ๔๐๙ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
โรคผิวหนัง และโรคข้อเข่าเสื่อม ในการนี้ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
มาออกหน่วยให้คำปรึกษาแก่ประชาชน โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยง จำนวน ๕๑ คน ซึ่งเลี้ยงสุนัข แมว สุกร และกระบือ
มาขอรับบริการคำปรึกษา และขอเวชภัณฑ์ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย
ผู้ป่วยโรคมะเร็งจอประสาทตา โรคทูเบอรัส สเคลอโรซิส (Tuberous Sclerosis) โรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อ
ระบบร่างกายหลายระบบ ทำให้เกิดเนื้องอกและระบบอวัยวะสำคัญอื่น ๆ โรคธาลัสซีเมีย โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และผู้ป่วยพิการแขนแต่กำเนิด โดยมีพระวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งต่อไปรักษายัง
/โรงพยาบาล …
– ๒ –

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงินเป็นค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากนั้น พระราชทาน
พระวโรกาสให้ ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เฝ้า รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย กรรมการ เข็มเครื่องหมายอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย เฝ้า และพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกใหม่ของจังหวัดแพทย์อาสา พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์