วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางภารดี บารุงราษฎร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จากัด นา นางฉลวย กรกิจโสภณ รองประธานคณะกรรมการ จัดงานทาบุญอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี และงานตักบาตรเทโวข้าวต้มหาง – ลูกโยน ตาบล นามะตูม ประจาปี ๒๕๖๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานทาบุญอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี และงานตักบาตรเทโว
ข้าวต้มหาง – ลูกโยน ตาบลนามะตูม ประจาปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวต้มหาง – ลูกโยนที่ชนะเลิศจากการประกวดในงานตักบาตรเทโว และขนมไทยของตาบลนามะตูม ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางกรรณิการ์ นาถ้าพลอย รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปร็งวิสุทธาธิบดี ตาบลคลองเปรง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นา นางฐิติรัตน์ ตันติกุลวิจิตร ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ (เปร็ง) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการ “น้อมสานึก แม่ของแผ่นดิน มหาราชินี พระพันปีหลวง” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล สมทบกองทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
– นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นา คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นา คณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน งานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
/- นายชนินทธ์ …
– ๒ –
– นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันดุสิตกอล์ฟ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของโรงแรมดุสิตธานี เพื่อทรงใช้ ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิ์ นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค บุตร ธิดา และครอบครัว ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นา คณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร – แพทย์แผนไทย นา คณะกรรมการ ร้านสมาคมสหพันธ์โหร – แพทย์แผนไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “พีที แม็กซ์นิตรอน เรซิง ซีรีส์ ๒๐๑๙” (PT Maxnitron Racing Series 2019) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๑. นายกฤษฎา มหาดารงค์กุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
๒. คณะผู้บริหาร บริษัท ฮาว กรุงเทพ จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ “ฮาว อะวอร์ดส์ ๒๐๑๙” (HOWE AWARDS 2019)
เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางปริศนา ตรีทอง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณนักประวัติศาสตร์อาวุโสดีเด่น ปี ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ คณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคม ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย