วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนชัย และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งทางโรงเรียนได้บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา เพื่อสอนเสริมเพิ่มเติม รวมทั้งจัดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนขยับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการในวิชาเรียนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ และเกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืน อาทิ การเรียนวิชาดนตรีและคอมพิวเตอร์ ที่สอนให้นักเรียนรู้จักประเภทของดนตรีแต่ละชนิด ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยให้ค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบหมายให้สร้างชิ้นงาน การเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ออกเป็น ๔ ฐาน คือ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมทั้งขยายฐานองค์ความรู้สู่ชุมชน ด้านการพัฒนาโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย โดยศิษย์เก่าได้กลับมาช่วยพัฒนา จัดสภาพแวดล้อม และจัดหาอุปกรณ์การเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการต่อยอดการฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาชีพนอกเหนือจากการทำการเกษตร อาทิ การแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร การการทำกระถางจากเศษวัสดุ การตัดผม และทอเสื่อกก ที่นอกจากจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ และเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวระหว่างเรียน ซึ่งตรงตามพระราชประสงค์ที่จะขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ควบคู่กับการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน

เวลา ๑๒.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริทั้ง ๘ เป้าหมายหลัก ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๙ ทำให้โรงเรียนมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการเล่นเกมส์ และร้องเพลง ส่วนวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส สนองพระราชกระแสให้นักเรียนได้เรียนรู้การพิมพ์สัมผัสอย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวมทั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ได้กลับมาช่วยจัดกิจกรรม

/และนำความรู้ …..

– ๒ –

 

และนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพนักเรียน เช่น การซ่อมจักรยาน ตัดผม และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานจักสาน การทำเครื่องเขินเปลือกไข่ด้วยวิธีโบราณจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ที่ทำให้นักเรียนตระหนักและเรียนรู้ถึงกระบวนการพื้นฐานงานช่างไทยโบราณ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษา ๒๙๙ คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาคือโรคเหงือกและฟัน กับทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ณ เรือนจำ
กลางระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง