วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความมุ่งหวังของบัณฑิต ที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาตินั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้
ด้วยความรู้ ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ บัณฑิตจึงควรตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า การสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้
ก็คือคุณธรรมความสุจริต คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด หากขาดคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคองแล้ว ก็ยากที่จะนำความรู้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนได้ บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ และขวนขวายแสวงหาเพิ่มเติมด้วยความพากเพียรอยู่เสมอนั้น จะได้เป็นปัจจัยที่ยังประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง
กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง