วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระมหาไกสิทธิ์ ฐานฑตฺโต วัดมหรรณพาราม วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำ
นางสาววล ใบโพธิ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าภูอัคนีซึ่งเป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์
– นางสาวมนฤดี โคตรประทุม ประธานคณะกรรมการ บริษัท นภัสนันท์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนสำหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและประโยชน์ในการเรียนรู้
เรื่องนวัตกรรมทางการเกษตร ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางนภาภรณ์ ทรัพย์กุลมงคล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ห้างทอง เยาวราชตรามังกร จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และจากผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะผู้แทนกองทัพเรือ และศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมประมง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเล
เพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ต่อจากนั้น

/เวลา ๐๙.๓๘ น. …

– ๒ –

เวลา ๐๙.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสมเกียรติ คุ้มนายอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถยนต์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ และจัดทำเป็นรถโดยสาร เพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียนดังกล่าว
– นายจาง เซิ่งหยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโทรทัศน์ เพื่อพระราชทาน
แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายโทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์
– นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานกรรมการ แผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำ นายชินกฤต ตั้งศิริวัฒนากุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
สระของภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำ
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน “บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
และสมทบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
– นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา นำ คณะกรรมการจัดงานโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลที่ระลึก
ในโครงการปั่นจักรยานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายสมรักษ์ …

– ๓ –

– นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง ๓ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล ภายใต้ชื่อ “วิ่งทะลุมิติกับเพลิงพรางเทียน” สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่
– นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำ คณะผู้บริหาร
กรมสุขภาพจิต และผู้บริหารมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ กับการดำเนินงาน
โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อนำรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่ประชาชน
– นางฉันทรา พูนศิริ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑. นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์พีช ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)”
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือ รุ่นพิเศษ ประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในโอกาสที่บริษัท ฯ ดำเนินกิจการครบ ๒๔ ปี
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา