วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทาการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวาย ความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราช เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูป พระพี่นางสุพรรณกัลยา ทรงกราบ จากนั้น พระพุทธิวงศมุนี (บารุง ฐานุตตโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ทาการศาลจังหวัดพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๘.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทาการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางวันทนา อินทปัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ พระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลจังหวัดพิษณุโลก
/ จากนั้น …
– ๒ –
จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ด้านหน้าของอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ แก่ศาลจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลาดับ จากนั้น นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปยัง ห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลง พระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว จึงประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเดิมมีชื่อว่า “ศาลมณฑลพิศณุโลก” สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๔๓ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารที่ทาการเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูง ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากศาลมณฑลพิศณุโลก เป็นศาลจังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้จัดสร้างอาคารที่ทาการศาลหลังใหม่ เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น ขนาด ๑๔ บัลลังก์ เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงการเป็นหน่วยงานที่อานวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาค สืบสานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดทาการตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีเขตอานาจการพิจารณาพิพากษาคดี ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก รวม ๙ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอชาติตระการ อาเภอนครไทย อาเภอเนินมะปราง อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอบางระกา อาเภอพรหมพิราม อาเภอวังทอง และอาเภอวัดโบสถ์
ในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาล จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ มีราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดาเนินผ่าน
/ ทุกคนพร้อมใจ…
– ๓ –
ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย “วปร.” และธงพระนามาภิไธย “สท” พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสานักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมเสนน้า และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ กระเพราหมู ไข่ต้ม ขนมปัง และน้าดื่ม การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้
เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางฉลวย กรกิจโสภณ ประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสวาย ตาบลตูม – สวาย อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขนมไทยตาบลนามะตูม ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายเสกสันต์ วจนพงศ์พันธุ์ วิทยากรค่ายพุทธบุตรกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี นา นายยงยุทธ สงวนชม และคณะจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดหนองเสือ ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางวีณา อติกานต์กุล ประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกุณฑีธาร (หัวกุญแจ) ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง จัดหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นา คณะกรรมการ ร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/ – นางเธียรรัตน์ …
– ๔ –
– นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นา นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวสิทธิภาณี กิตติสิทโธ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จากัด นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการโทรทัศน์ “ม.ปลายสายเก่ง” ประจาปี ๒๕๖๒ และประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และแผ่นดีวีดีรายการ ฯ ในโอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณด้วย
– นางภิญญา สุขพันธ์ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายพงศ์ปณต ถนอมบูรณ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๒. นางสาวพิชญาดา ศรีปัญญา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้อง นา เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ประเภทวงมโหรี ประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย
ครั้งที่ ๓๔๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์