วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูปัญญาวัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน และเจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เฝ้า ถวายพระพุทธรูปและเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการวัด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ คณะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ ผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปลากะตักแห้ง
ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อสนับสนุนในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในโอกาสนี้ ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก นำ คณะกรรมการจัดง