วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรม
การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ต่อจากนั้น พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว และกลุ่มอาชีพประชาชน
ตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการฝึกอาชีพ อาทิ การทำบายศรี และการแกะสลักสบู่ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และทรงรับฟังรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด
การสาธิตการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ การสาธิตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน “ช่างยนต์” และกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว