วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ปัจจุบัน วิทยาการต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทันสมัย ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และในกิจการ
งานทุกด้าน บัณฑิตผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า จึงต้องขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยหมั่น
ศึกษาค้นคว้า ด้วยความช่างคิด ช่างสังเกต แล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งชัดว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์
เป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นโทษเป็นความเสื่อม จะได้เลือกนำข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
มาปรับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตน แก่งาน และแก่ประเทศชาติ
ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ คือเป็นผู้ที่รู้จริง และปฏิบัติได้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แก้ไขความพิการบนในหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียน
ล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูนิเทศกลุ่มบ้านขุนตื่นใหม่ ครูประจำศูนย์การเรียน และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูผู้ช่วย กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชดำริ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
การเล่นเครื่องดนตรีเตหน่ากู่ของชนเผ่ากะเหรี่ยง การทอผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยจะทรงรับซื้อและนำไปจำหน่าย
ที่ร้านภูฟ้า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ที่ใช้เพลงเป็นสื่อการสอน และการจัด

/การศึกษา…

– ๒ –

การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ โดยผู้เรียนฟังและพูดภาษาไทยในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่ครู และนักเรียน พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่พันธุ์ไข่ กับกรมประมง สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ และอาหารปลา เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานบริการสาธารณสุขในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ชาวบ้าน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๕๙ มีสมาชิกจำนวน ๙๗๒ คน มีพื้นที่จำนวน ๔,๑๒๐ ไร่ ประกอบด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ อาทิ ไม้สักประดู่ ไม้พะยูง และไม้มะค่าโมง โดยปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ ฯ ให้การฝึกอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งต้นงิ้วในหลักสูตรการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ปี ๒๕๖๔ สามารถรวมกลุ่มกันทำมะขามป้อมตากแห้ง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัททำสมุนไพร
ได้สำเร็จตามเป้าหมาย กับทอดพระเนตรโครงการการผลิต และการแปรรูปกาแฟแบบครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
เวลา ๑๑.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนล่องแพวิทยา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลรายงานผล
การดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค
และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของโรงเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล อาทิ วิชาภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมาเป็นครูพี่เลี้ยงสอนเสริมให้กับ
เด็กที่อ่อนวิชาภาษาไทย ส่วนกิจกรรมภาษาไทยผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ได้ให้นักเรียนเป็นผู้สอนภาษาไทยพื้นฐาน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้ปกครอง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในทุกพื้นที่ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน อาทิ การทอผ้า และการแปรรูปผ้าทอของชนเผ่ากะเหรี่ยง การทำเบเกอรี่ ปูนปั้นลายไม้ และการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก รวมถึงโครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน และการนำผลผลิตมา

/ประกอบ…
– ๓ –

ประกอบอาหารกลางวัน การรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน การนำระบบสหกรณ์โรงเรียนไปใช้ในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การนำความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยครูจะนำเอกสารและสื่อการเรียนการสอน เข้าไปสอนนักเรียนที่บ้านเพื่อไม่ให้ขาดเรียนและเลิกเรียนกลางคัน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องการแพร่ระบาด
อย่างเคร่งครัด
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่