วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๔๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ

กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา  ๑๕.๔๔  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี ไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น

พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนชุมชน และสำนักงานเขตหลักสี่ เฝ้า รับพระราชทานสิ่งของ

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์  อุปสโม) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา

ชั้น ๒ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ  พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร