วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาแสดงวิทยฐานะในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้มีภูมิความรู้สูง มีศักยภาพ ที่สามารถจะช่วยเหลือเป็นกาลังให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองในอนาคต
โดยใช้ความรู้และทักษะที่ครูอาจารย์สั่งสอนฝึกฝนให้เป็นเครื่องมือ บัณฑิตทั้งหลายกาลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน มีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม การจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานและการดาเนินชีวิตเป็นอย่างดีนั้น นอกจากความรู้ที่ศึกษามา คุณสมบัติประการหนึ่งที่มีความสาคัญ คือความเป็นผู้มีสติปัญญา กล่าวคือ เป็นผู้มีความยั้งคิด ไม่ประมาท มีความรู้ชัดในเหตุและผล ที่จะพิจารณาสิ่งที่จะกระทาว่าเป็นคุณหรือโทษ และชอบที่จะกระทาสิ่งที่เป็นคุณด้วยความสุขุมรอบคอบ ถือมั่นในความดีงาม ความสุจริต หากบัณฑิตอบรมตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ก็จะมีชีวิตเป็นปรกติสุข ประกอบกิจการงานในหน้าที่สาเร็จผล เป็นคุณเป็นประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตน แก่ผู้อื่น สังคม จนถึงชาติบ้านเมืองสืบต่อไป
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย (Mr. Emilio de Miguel Calabia) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน พระราชอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซิโนฟาร์ม จานวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส ด้วย
การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซิโนฟาร์ม เพื่อนาไปฉีดให้แก่ประชาชน ต่อจากนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรการดาเนินงาน ภายในอาคารวิจัย และโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดาริ