วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียน
ที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวาย
พระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุและสามเณร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวด
แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๗ เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และเพื่อให้เยาวชนสตรีในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ของสำนักงานการศึกษาพิเศษ และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับ

/สภาพท้องถิ่น…

– ๒ –

สภาพท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคน ต้องมีความรู้ และอาชีพติดตัวหลังจบการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนแบบประจำ มีนักเรียน ๑,๐๘๕ คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากข้าว และงานอาชีพตามแนวพระราชดำริ
แบบครบวงจร ซึ่งส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน โดยนำแกลบ รำข้าว และปลายข้าว ที่ได้จากการสีข้าว
มาเป็นวัตถุดิบ อาทิ แกลบ นำมาทำเป็นถ่านอัดแท่ง ปลายข้าว นำไปทำเป็นขนมปัง และเบเกอรี่ รำข้าว
นำไปทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง ปัจจุบันสามารถผลิตสบู่ แชมพู และครีมนวดผมสมุนไพรสูตรต่าง ๆ
ใช้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ ได้มาตรฐานเลขที่จดแจ้ง จากกระทรวงสาธารณสุข และจดทะเบียนเป็นสินค้า
โอทอปประจำอำเภอเพื่อจัดจำหน่าย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร