วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์แก่คณะแพทย์และพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ “โควิด-๑๙” (Covid-19) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จถึง เสด็จไปยังห้องเอนกประสงค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เฝ้า รับพระราชทานหน้ากากผ้า
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฝ้า รับพระราชทานเจลแอลกอฮอล์
– นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้า รับพระราชทานน้ำยาฆ่าเชื้อ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเท และเสียสละในการรักษาพยาบาล
แก่ผู้ป่วยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ “โควิด-๑๙” (Covid-19)
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อฺมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๓๘ ซอย ๔๑ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๑๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๒๗ ถนนประมวล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร