วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๔ ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรม
ราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา รวม ๖๕ รูป จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อาลักษณ์
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เมื่ออาลักษณ์ อ่านประกาศพระบรม
ราชโองการถวายพระราชสมัญญา จบ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ อาลักษณ์เชิญพานพระสุพรรณบัฏ ไปคอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏ
วิทยมหาราช ทรงวางพานหีบพระสุพรรณบัฏเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิ ทรงคม พระสงฆ์ ๖๔ รูป เจริญ
พระพุทธมนต์ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงาน
พระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้า
พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์
ทรงทอดผ้าไตร และย่ามที่ระลึกพระราชพิธี ฯ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๔ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/อนึ่ง …..

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัติยราชนารี จะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจะเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินการของศูนย์วิจัย
ด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติ ณ เมืองเดรสเดิน ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติ นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก ในโอกาสวันปิยมหาราช ด้วย