วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
– ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
– ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
– ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้าโขงพิจัย” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– ทุนการศึกษาพระราชทาน “ทุนเล่าเรียนหลวง” ระดับปริญญาเอก
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นา พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้าตก) ตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะบุคคล ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายดีวีดีบันทึกการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๘๐ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ และหนังสือชุด “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาด ต่าง ๆ) สาหรับจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์สาหรับห้องพักผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
/๒. นางอัจฉรา …
– ๒ –
๒. นางอัจฉรา วงศ์โสธร นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี วาระปี ๒๕๖๓ และคณะ เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งการกุศล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาด ต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติ เป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา คณะอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางศรินทิพย์ เหล่าวรวิทย์ และนางฉวีวรรณ ไทยบุญรอด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร ๓ มื้อ และค่าอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จังหวัดลาพูน
– นางสาวสุพร วงค์ชมภู ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนโยบายและกฎหมาย องค์การข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สานักงานใหญ่ ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายรัฐฐา วัธนะชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
และคณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่าย
และทรงเจิม สาหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนดังกล่าว