วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร กับเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานพระดำรัส ความว่า เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ครูอาวุโสได้รับในวันนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นว่าครูอาวุโส
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในการเผื่อแผ่ความรู้และความดีให้แก่ศิษย์ ทั้งในการปลูกฝังอบรมศิษย์ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเมตตาปรานี และความทุ่มเทเสียสละ มาตลอดชีวิตความเป็นครู บัดนี้ แม้ครูอาวุโสจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ความเป็นครูก็ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ทั้งในกายในใจ ขอให้ช่วยกันรักษาความเป็นครูไว้ ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ของอนุชนและประเทศชาติสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี