วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการบาเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นา
คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบัวแก้วนาโชค และ
การออกร้านจาหน่ายสินค้าต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นา คณะกรรมการสภาทนายความ และ
คณะกรรมการร้านสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นายพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๓๕ ปี การสถาปนา ปตท.สผ. สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด – ๑๙ และหนังสือ “ครบรอบ ๓๕ ปี ปตท.สผ.” ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
– นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายกสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสุชาดา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสวนป่า กทม. เฉลิมพระเกียรติ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวสุพร วงค์ชมภู ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนโยบายและกฎหมาย องค์การข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สานักงานใหญ่ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางฟรันเชสกา อันเดรอีนี กาลันตี (Mrs. Francesca Andreini Galanti)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/ อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี …
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตร การทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ในโอกาสที่เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้ โปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เพื่อนาไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของรอยโรค สาหรับหาแนวทางป้องกัน และโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรคทันตกรรม เจาะโลหิต หาเชื้อมาลาเรีย และการแพทย์แผนไทย ร่วมกับอาสาสมัครแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี นานวัตกรรมด้านแพทย์ แผนไทยไปร่วมให้บริการ เช่น สเปรย์ลูกประคบ แผ่นแปะยาสมุนไพร แทนการพอกยา เป็นต้น โดยมีผู้มารับบริการ จานวน ๙๗ คน พร้อมทั้งโปรดให้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง โรคของสัตว์ และการติดต่อของโรคที่อาจจะติดสู่คน โดยมีผู้มารับคาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ จานวน ๕๕ คน ในการนี้ พระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็ก และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า จานวน ๖ คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคก้อนเนื้องอกที่หัวใจ ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ ระดับ ๓ ผู้ป่วยโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคท้องผูกไม่ทราบสาเหตุ และ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอักเสบ โดยมีพระปฏิสันถารกับราษฎร ทรงซักถามอาการ มีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์พระราชทานเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์ โดยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ หลักสูตรรังสีเทคนิค และหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. กราบทูลรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพระดาริในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ต่อจากนั้น พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ตารวจ และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในการดูแลประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. และ เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ จานวน ๑๓๙ คน ในโอกาสนี้ พระราชทาน พระดารัสแก่ สมาชิก และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป