วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน               บ้านปาโจแมเราะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ในการนี้  ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และการแปรรูป การถนอมอาหาร   จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดพระราชทาน และทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด                 และการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๓ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการในพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ (มูลนิธิสุมิตร  เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร มอ. วิทยานุสรณ์ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน           ชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบ                เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ  โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา