วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม น า นายทหารชั้นผู้ใหญ่ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– นางจิราพรรณ เบญญศรีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย น า คณะกรรมการ
สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก น า คณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบก
ในงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ าปี
๒๕๖๒ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก น าคณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
สมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น า คณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรม ฯ และคณะกรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน และจ าหน่ายสลากกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ าใจต้านภัยเอดส์ น า นายเสรี ชินบารมี
และคณะ “แมคลาเรน แบงค็อก” (MCLAREN BANGKOK) และ “แมคลาเรน คลับ ไทยแลนด์” (MCLAREN
CLUB THAILAND) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดล าพูน
เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอ านาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจ าประเทศไทย และนางคาร์ริน แฮร์สเตริม (Mrs. Karin Herrström) ภริยา
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากต าแหน่งหน้าที่
/- ศาสตราจารย์คลินิก …
– ๒ –
– ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
น า คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
สังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย น า พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ าตก) ต าบลบางมะพร้าว อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ านวยการส านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น า พลเอก สุกิจ
ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์
๑๕๐ ปี ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
– นางนงนวล จิรเศรษฐสิรินายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
น า คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– นายเอเดน ไลนัม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จ ากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน) ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรอบรูปมังกรทอง และหน้ากากผ้า เพื่อทรงใช้และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ
ประจ าปี ๒๕๖๓
-รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/พลเอก ….
– ๓ –
– พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น า ผู้บริหารและนักเรียน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์
ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบด้วย เตียงกายภาพบ าบัดผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยโรคไต
รถเข็นผู้ป่วยอเนกประสงค์ เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดิน และเครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อพระราชทาน
ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง น า นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็น
ข้าราชการครูผู้ช่วย ในปี ๒๕๖๑ และในปี๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้คณะกรรมการคัดเลือก ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอ านาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรไปมอบแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอปลวกแดง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง