วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน
(Mrs. Satu Suikkari – Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในโอกาสที่จะเสด็จ พระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์
เวลา ๑๑.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เอมี กุตแมน (Professor
Amy Gutmann) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
เวลา ๑๔.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนเมื่อสมัครใจมาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้
ก็คงด้วยปรารถนาที่จะปฏิบัติงานพัฒนา คือมีจิตใจที่อยากจะทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ความมีจิตใจดังที่กล่าวนั้น
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่ง เพราะจะทาให้แต่ละคนมีความใฝ่ใจที่จะสังเกตศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในสิ่งต่าง ๆ
แล้วตั้งใจพยายามนาความรู้ความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติแก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาสิ่งนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนจึงควรรักษาจิตใจที่ดีนี้ไว้ให้มั่นคง แล้วตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนาและงานทุกอย่าง
ในหน้าที่ของตน โดยเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ ให้สาเร็จผลเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืน
แก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมือง ถ้าทาได้ แต่ละคนก็จะเป็นนักพัฒนาที่แท้ ผู้สามารถรักษาความตั้งใจดี
อันมีมาแต่ต้น และปฏิบัติตามความตั้งใจนั้นได้จริง ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง
สมดังที่ทุกคนปรารภปรารถนา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมเทศบาลตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งรวงทอง
อาเภอแม่วาง และหอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บารุง) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่