วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๕๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ อาทิ แผนการจัดการน้าให้แก่โรงเรียน ฯ ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอาหารและโรงครัว และผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค ๑ – ๒ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล และห้องสมุด การสาธิตการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทาธุงใยแมงมุม การทาอาสนะ และการทาพรมเช็ดเท้า ในโอกาสนี้ พระราชทาน พระราชดารัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่และคณะครู ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๖๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาล และห้องสมุด การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน สหกรณ์นักเรียน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเทศน์แหล่ทานองอีสาน การทาบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ และการย้อมผ้าจากต้นคูน (ราชพฤกษ์) เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทาปุ๋ยหมักจากมูลม้า การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ข้าวแต๋นและสบู่) ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกาลังใจแก่ เจ้าหน้าที่และคณะครู