วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนี ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ
และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร