วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า
และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการสภากาชาดไทย นำ พระภิกษุ และคณะบุคคล เฝ้า
และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เฝ้า ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
๒. แม่ชีช้อย มณีขาว ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๑๒๔
และ ๔๓๑๒๕ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย
๓. แม่ชีวรนุช ด่านกระโทก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๔. แม่ชีสมจิตร สุดามาส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๕. แม่ชีชวนชม แออ่วม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๖. นางแสนสุข หมอปาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย เรื่อง “การเกิดเนื้องอก” (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์
นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในวันเดียวกันนี้…/

 

 

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการ
มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฝ้า รับพระราชทานหนังสือ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
– นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฝ้า ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้
ศาสตราจารย์พิเศษ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และคณะ นำ นิสิต นักศึกษา เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษาภายใต้ “โครงการทุนการศึกษา
ด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔