วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๐๓  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก  ณ  พระตำหนัก จักรีบงกช  อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม

การลงพระนามและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของความมั่นคงทางยาของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงถึงการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลกต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนของประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

เวลา  ๑๑.๑๕  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา  ๑๐.๒๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ศรีดอนไชยวิทยา หอประชุมวัดหนองแรด อำเภอเทิง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๕๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดพะเยา  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยกองพลทหารราบที่ ๙ ได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพันทหารช่างที่ ๙ และกรมสนับสนุนกองพล

ทหารราบที่ ๙ รวม ๒๕๙ ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

“เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่ภาคตะวันตก สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในทุกพื้นที่

ของประเทศไทย รวมทั้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมแก่กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชน สำหรับพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ มีพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ๖๐ ไร่                                                                                                                              /แบ่งเป็น…..

 

 

 

– ๒ –

 

แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ๔๐ ไร่ และแหล่งน้ำ ๒๐ ไร่ มีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ จัดทำแปลงฝึกฝีมือ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ พื้นที่ ๒๔ ไร่ เช่น ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร มะเขือขาวกรอบ กระเจี๊ยบเขียว และถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ ส่วนโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน

พื้นที่ ๑๕ ไร่ เช่น มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงมันเมืองสิงห์ และมะขามกระดาน รวมถึง

“เพาะเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา” นอกจากนี้ ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับมอบ

จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย มาเพาะก่อนนำไปปลูกลงแปลงเกษตร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยก่อนหน้านี้ ได้ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ เพื่อปรับปรุงดิน โดยกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้เรียนรู้วิธีการ

เพาะกล้าพันธุ์พืชผัก การเตรียมดิน การดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต และการรักษาเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหาร

ช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์ รวม ๑๓๙ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ๔๘ ไร่ ปศุสัตว์ ๗๐ ไร่ และแหล่งน้ำ ๒๑ ไร่ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ แปลงฝึกฝีมือผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ และปศุสัตว์ ซึ่งสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ เป็ดพันธุ์กากีแคมเบล ไก่พันธุ์กระดูกดำ โค และปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา โดยกรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้า

น้อมกระหม่อมถวายเป็ดพันธุ์บาบารี่ เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙  โอกาสนี้ ทอดพระเนตร

แปลงผักที่ได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คอกไก่กระดูกดำ และโรงปลูกผักปลอดภัย  จากนั้น พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี  สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม

สวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร