วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๙.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
พีจี ๑ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๐๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงวาดภาพ
ฝีพระหัตถ์ “พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตอน “สางบัญชีทหาร” และทรงหล่อพระพุทธรูป
ศิลปะสมัยอู่ทอง กับทรงเททองนำฤกษ์หล่อพระยอดธงหลวงพ่อสมปรารถนา ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าพระราชวัง
สราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร