วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความส าเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพไทย ทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรมาเป็นพื้นฐานมาแล้ว นับได้ว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามเหล่าทัพ เมื่อเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ ทุกคน
จึงควรจะได้ท าความเข้าใจว่า นายทหารนั้น ต้องเป็นทั้งตัวอย่างและผู้น าที่ดี กล่าวคือ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้เต็มก าลัง ตลอดจนหาประสบการณ์เพิ่มเติม และหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ เพื่อพัฒนาตน
และหน่วยงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งต้องสังวรระวังความประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
เป็นตัวอย่างและมาตรฐานของหน่วย มีความอดทนเสียสละ สุจริตและซื่อตรงต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าที่
การงาน ถ้านายทหารทุกคนสามารถเป็นตัวอย่างและผู้น าที่ดี ทั้งในการปฏิบัติงานและการประพฤติปฏิบัติตน
งานทุกส่วนของกองทัพก็จะด าเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะอ านวยผลให้ชาติบ้านเมือง
ของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยความผาสุกสงบ และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจ าปี๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้เวลา ๑๐.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี” ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี