วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคาร
ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท
ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิรัช ไตรพิทยากุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสาวิตรี ศรีบุญเรือง ผู้พิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน
และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคาร
ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์
ลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จ
พระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว
เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ จากนั้น นายวิเชียร แสงเจริญถาวร
อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลง
พระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม

/จากนั้น…

 

 

– ๒ –

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้มีการให้ยกฐานะจากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ในศาลจังหวัด เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ๕๖๙ หมู่ ๙ ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่จังหวัดอุดรธานี รวม ๒๐ อำเภอ ส่งผลให้การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดระบบลำเลียงแสงที่ ๑ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “เลิศพิทยรัตน์” ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๕.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร